Herend Porcelán

Adatvédelmi tájékoztató

A Herendi Porcelánmanufaktúra külső adatvédelmi tájékoztatója

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. (székhely: 8440 Herend, Kossuth L. u. 140., cégjegyzékszám: 19-10-500050, adószám: 11323185-2-19, telefonszám: +36 88/523-100, e-mail: info [at] herend.com, önállóan képviseli: Dr. Simon Attila vezérigazgató), mint Adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden a munkavállalóitól különböző érintetteket az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (a hozzáférés joga, helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, adathordozhatósághoz való jog) gyakorlását – ha azt egyébként jogszabály ki nem zárja – az info [at] herend.com e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu), vagy a lakóhely szerinti bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. 

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen, de nem kizárólagosan: 

  • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem); 
  • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés); 
  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem); 
  • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Egyéb szervezési és technikai intézkedéseket a Belső Adatvédelmi Szabályzat külön fejezete tartalmaz.

Az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső Adatvédelmi Szabályzat mellékleteiben találhatók.

Egyszeri információkérés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

önkéntes hozzájárulás

minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában

cél megvalósulásáig

vagy

elévülési időben

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

érintettek,

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolá-sa, megoldása, marketing/érté-kesítési aktivitás

önkéntes hozzájárulás vagy megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában

törlési kérelemig, vagy cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig 

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

érintettek

 

Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában

érvényességi időtartamban, jogos érdekből ezt követő 6 hónapban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, kivéve, ha készült bizonylat, mert akkor 8 évig

 

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 

Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

jogi kötelezettségek teljesítésének nyomonköveté-se, így egyben a pontosság, naprakészség elvének gyakorlati megvalósítása, 

adott ügyfél és/vagy megrendelés nyomonköveté-se

kapcsolattartás, 

közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás

önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy

megállapodá-son alapul vagy

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki,vagy amely az Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában

nem leselejtezhető

elektronikusan és papír alapon, manuálisan történik

érintettek

 

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

megrendelés teljesítése, ezen belül a megrendelést leadó érintettek azonosítása, kapcsolattartás, számlázás előkészítése

megállapodás, kapcsolattar-tók adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől a számára elérhető módon, fórumon keresztül termékrendelést ad le az Adatkezelő számára

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában.

legalább 8 évig

Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 

Területre történő beléptetéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintettek azonosítása, jogosultságai-nak megadása és ellenőrzése, személy- és vagyonvéde-lem, -biztonság

jogos érdek jogszabály alapján (2005. évi CXXXIII. tv.)

minden természetes személy, aki az Adatkezelő területére kíván belépni, ezért adatait megadja az Adatkezelő számára. Érintettek egyrészt a vendégek, másrészt a Munkatársak

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában

a 2005. évi CXXXIII. tv. 32. §-a

manuálisan, automatizáltan, Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójá-ban

Érintettek

 

Kamerarendszer üzemeltetés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

kameraszabály-zatban meghatározott célok, így pl. vagyonvéde-lem, személy- és testi épség védelme, stb.

az adatkezelő jogos érdeke

minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában

2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap), különleges esetben 30 nap

elektronikusan, automatizáltan történik

érintettek

 

Kérdőív, értékelő rendszer

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a szolgáltatások minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette/terméket vásárolt és értékeli azokat a minőség javítása és/vagy visszajelzés céljával.

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában

Cél megvalósulásáig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan, automatizáltan

Érintettek

 

Ügyfél-átvilágítás

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintettek azonosítása és a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése

2017. évi LIII. törvény előírásai alapján kötelező

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése

jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás

Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában.

Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 

Közösségi oldalakon történő marketing

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Adatkezelő marketingje

Önkéntes hozzájárulás

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában.

Érintett kérésére törlésig

Elektronikusan manuálisan történik

Érintettek

 

Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett hozzájárásulá-sával meghatározott cél

Önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában.

Érintett kérésére törlésig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

Panaszkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulással indul meg, de jogszabály alapján kötelező lesz az adatok kezelése

Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére, gyártott termékére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában.

Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított elévülési időben (5 évig) kezeli

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek, Partnerek 

 

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az adatkezelés jogalapjának bizonyítható-sága, valamint a hozzájárulás teljesítése (elszámoltatha-tóság elve), valamint kapcsolattartás.

önkéntes hozzájárulás

minden természetes személy, ideértve a szervezet képviseletében eljáró személyt is, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában.

elévülésig vagy törlésig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

érintettek

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Jelentkezés, kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában.

6 hónapig jogos érdekből, a hozzájárulásban meghatározott ideig, vagy érintett törlési igényének teljesítéséig

Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Érintettek

 

Porcelánfestő-kurzusra történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

jelentkezés a porcelánfestő-kurzusra

önkéntes hozzájárulás, megállapodás

minden természetes személy, aki jelentkezik a kurzusra

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában

8 évig, hogy a kiállított számla alátámasztásául szolgáljon.

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

érintettek

 

Csoportos idegenvezetésre történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

jelentkezés az idegenvezetési szolgáltatásra

önkéntes hozzájáruláson alapul,. ha e jogalap nem alkalmazható, úgy az adatkezelés jogalapja a megállapodás lesz

minden természetes személy, aki jelentkezik a szolgáltatásra

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában

8 évig, hogy a kiállított számla alátámasztásául szolgáljon.

elektronikusan, papír alapon, manuálisan

érintettek

 

Adatközlés (harmadik személy felé)

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

sajátos cél, tipikusan a szolgáltatás (szállítmányozás szállítás) teljesítése

hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek

minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában.

elévüléséig vagy a 2000. évi c. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

érintettek

 

Ösztöndíjpályázat (Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj)

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

 a pályázó beazonosítása, kapcsolattartás

hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek

 

a pályázatra jelentkezők

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában.

elévüléséig vagy a 2000. évi c. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

érintettek

 

Weboldalra történő regisztráció, és bejelentkezés sajtó képviselői számára

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett adatainak rögzítése, jogosultságai-nak, kedvezményei-nek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

sajtó képviselői, akik az adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrálnak, és oda önkéntesen, személyes adataik megadásával bejelentkeznek

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában

érintett kérésére törlésig

elektronikusan, manuálisan

érintettek

 

Rendezvényszervezés

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a rendezvény megszervezé-sével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel

önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodás

Minden természetes személy, aki más érintettekkel együtt, egyazon időpontban kívánja igénybe venni az Adatkezelő szolgáltatásait egy adott rendezvényen

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában

elévülésig, vagy 8 évig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan 

Érintettek

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Megállapodás megkötése, kapcsolattartás

Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

kapcsolattar-tók adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy kapcsolattartó-ként szerepel

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában

elévülésig, vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

Törzsvásárlói nyilvántartás

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintettek azonosítása, jogosultságai-nak (kedvezmé-nyeik) megadása és ellenőrzése, az érintettek tájékoztatása a kizárólag törzsvásárlók-nak szóló kedvezmé-nyekről, akciókról, egyebekről, kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás/

megállapodás

Minden természetes személy, aki korábban már igénybe vette az Adatkezelő szolgáltatásait, teljesítette a törzsvásárlóvá válás feltételeit és személyes adatainak megadása mellett törzsvásárló kíván lenni

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában

érintett kérésére törlésig

elektronikusan és papír alapon, manuálisan

érintettek

Előfizetői megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az előfizetői megrendelés teljesítése

önkéntes hozzájárulás, szerződés

minden természetes személy, aki előfizetői rendelést ad le

Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában

2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

érintettek

 

Ossza meg másokkal is…