Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

az online végzett adatkezelésekkel kapcsolatban

 

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. (székhely: 8440 Herend, Kossuth L. u. 140., cégjegyzékszám: 19-10-500050, adószám: 11323185-2-19, telefonszám: +36 88/523-100, e-mail: info@herend.com, önállóan képviseli: Dr. Simon Attila vezérigazgató, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyére címzett levéllel, elektronikusan az info@herend.com címre küldött megkereséssel, a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja Önt az online végzett, az Ön, mint e-mail-t, továbbá a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. weboldalát és a közösségi oldalát használó szempontjából releváns adatkezelésekről és egyéb tényekről:

 

Tartalomjegyzék

I.      Az adatkezelések közös jellemzői 1

II.         Érintett részéről e-mail-ben kezdeményezett kapcsolatfelvétel során megvalósuló adatkezelés  3

III.       Webshopba történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés. 4

IV.        Bejelentkezés a webshopba. 5

V.     Felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos adatkezelés. 6

VI.        Kedvenc termék megjelölésével kapcsolatos adatkezelés. 7

VII.      Megrendelés webshopban történő leadása során megvalósuló adatkezelés. 7

VIII.         Porcelánfestő-kurzusra történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés. 9

IX.        Csoportos idegenvezetésre történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés. 10

X.     Előfizetői megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés. 12

XI.        Közösségi oldalakon történő kapcsolatfelvétel és más interakció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés. 13

XII.      Álláshirdetésre vagy jelentkezői adatbázisba e-mail-en keresztül  történő jelentkezés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés. 15

XIII.         Sütikezelés. 17

XIV.         Az érintett jogai 18

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) 18

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) 19

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 19

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 19

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 19

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk) 19

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 19

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?. 19

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén: 20

 

                                                                                                                     I.            Az adatkezelések közös jellemzői

 

1)      Ön, mint érintett jogaival (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az Adatkezelő fenti elérhetőségeinek bármelyikére küldött nyilatkozattal teheti meg, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, ugyfelszolgalat@naih.hu; 1363 Bp., Pf. 9., www.naih.hu;), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz. Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátjai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

 

2)      Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

3)      Adattovábbítás bármelyik adatkezelés kapcsán történhet jogi képviselő, hatóság, bíróság számára szükség esetén. Egyéb adattovábbításról a táblázatok nyújtanak további tájékoztatást.

 

4)      Az rögzített, kezelt személyes adatokhoz a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása céljából és ideig.

 

5)      Adatkezelő végez más, nem online történő adatkezeléseket is, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

 

              II.            Érintett részéről e-mail-ben kezdeményezett kapcsolatfelvétel során megvalósuló adatkezelés

 

Amennyiben Ön az Adatkezelő számára e-mail-t küld kapcsolatfelvételi szándékkal, akkor ahhoz személyes adatok megadása, és így azok az Adatkezelő által történő kezelése szükséges.

 

Az áttekinthetőséget elősegítendő, a kapcsolatfelvétel során megvalósuló adatkezelés részleteiről az alábbi táblázat ad részletes felvilágosítást.

 

Érintett részéről e-mail-ben kezdeményezett kapcsolatfelvétel során megvalósuló adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

az érintett részéről e-mail-ben történő kapcsolatfelvétel, válaszadás

Érintettek:

Minden természetes személy, aki e-mail-ben megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított

Forrás:

érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

azonosítás, megszólítás

önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

cél megvalósulásáig, vagy hamarabb, érintett kérésére történő törlésig, hozzájárulás visszavonásáig

 

e-mail cím*

kapcsolattartás

tárgy

üzenet tárgya

üzenet*

üzenet, kapcsolatfelvétel

kapcsolódó technikai adat: beküldés időpontja*

későbbi bizonyítás

Megjegyzés:

Amennyiben az e-mail-es kapcsolatfelvétel már létrejött megállapodás teljesítése kapcsán valósul meg, úgy természetes személy partner, ügyfél esetén az adatkezelés jogalapja a megállapodás teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), nem természetes személy partner, ügyfél képviselőjének, kapcsolattartójának adatainak kezelése esetén az Adatkezelő kapcsolattartási célú jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). Ekkor a tárolási idő a jogviszony megszűnését követő 5 év (polgári jogi elévülési idő).

 

Amennyiben az e-mail-ben történő kapcsolatfelvétel fogyasztói panaszként is értelmezhető, úgy az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja). Ekkor a tárolási idő 5 év jogszabály rendelkezése alapján.

Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.       Érintett Adatkezelő e-mail címére e-mail-t küld.

b.      Az e-mailt a címzett megkapja, amennyiben nem ő jogosult a levelet megválaszolni, azt belső szabályok szerint a jogosultsággal rendelkező számára átadja.

c.       Adatkezelő munkatársa a megkeresést megválaszolja.

Egyéb:

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek

Automatizált adatkezelés, profilalkotás:

Nem történik.

 

                          III.            Webshopba történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

Amennyiben Ön a herend.com oldalon elérhető webshopba kíván regisztrálni, úgy arra lehetősége van és ez természetszerűen adatkezeléssel jár. Az áttekinthetőséget elősegítendő, a webshopba történő regisztráció során megvalósuló adatkezelés részleteiről az alábbi táblázat ad részletes felvilágosítást.

 

Webshopba történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

az érintett adatainak rögzítése, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a későbbi bejelentkezés és így a rendelés eladásának megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás

Érintettek:

Minden természetes személy, aki a regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított

Forrás:

érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

azonosítás, megszólítás

önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

regisztráció törléséig, ennek hiányában maximum 3 évig

 

 

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás, megerősítés

jelszó*

későbbi bejelentkezéshez, azonosításhoz szükséges

regisztráció időpontja*

azonosítás, bizonyítás

regisztráció során használt IP cím*

későbbi bizonyítás

Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.       Érintett a webhely egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

b.      A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

c.       A regisztráció során megadott e-mail címet meg kell erősítenie az érintettnek, ezáltal lesz végleges a regisztráció.

d.      A belépéshez szükséges adatok egy ezt a célt szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe automatikusan rögzítésre kerülnek.

Egyéb

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek

Automatizált adatkezelés, profilalkotás:

Nem történik.

 

                                                                                                                        IV.            Bejelentkezés a webshopba

 

Amennyiben Ön a herend.com oldalon elérhető webshopba már regisztrált, úgy lehetősége van oda bejelentkezni, megkönnyítve a megrendelés leadását. Az áttekinthetőséget elősegítendő, a webshopba történő bejelentkezés során megvalósuló adatkezelés részleteiről az alábbi táblázat ad részletes felvilágosítást.

 

Webshopba történő bejelentkezés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

a webshopba bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, (akár rendszeresen történő) megrendelés megkönnyítése

Érintettek:

Minden természetes személy, aki a bejelentkezés során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított

Forrás:

érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

e-mail cím*

azonosítás

önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

regisztráció törléséig, de legfeljebb az utolsó belépéstől számított 5 évig

jelszó*

azonosítás

bejelentkezés időpontja*

azonosítás, bizonyítás

bejelentkezés során használt IP cím*

későbbi bizonyítás

Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.       Érintett a webhely egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatokat megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

b.      A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

c.       Amennyiben az e-mail cím és jelszó páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.

d.      Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a weboldal erre a célra létrehozott funkcióját használva.

e.       Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.

Egyéb

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek

Automatizált adatkezelés, profilalkotás:

Automatizált adatkezelés annyiban történik, hogy helyes adatok megadása esetén a rendszer az érintettet automatikusan belépteti, emberi beavatkozás nélkül.

Más automatizált adatkezelés, sem profilalkotás nem történik.

 

                                                                           V.            Felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos adatkezelés

 

Bejelentkezést követően Önnek lehetősége van a regisztráció során megadott adatait módosítani, továbbá szállítási és számlázási címet megadni, illetve ezeket módosítani.

Az áttekinthetőséget elősegítendő, a felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos adatkezelés részleteiről az alábbi táblázat ad részletes felvilágosítást.

 

Felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

Pontos, naprakész adatok kezelése a bejelentkezett felhasználókról az adatmódosítások végrehajtásával

Érintettek:

Minden természetes személy, aki a bejelentkezés során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított.

Forrás:

érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

azonosítás, megszólítás

önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

 

megrendelés esetén megállapodás megkötése, teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja)

regisztráció törléséig, de legfeljebb az utolsó belépéstől számított 2 évig

 

megrendelés esetén a számlázási adatok 8 évig kerülnek eltárolása függetlenül a fiókadatok esetleges törlésétől

e-mail cím*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

szállítási cím adatai*

kiszállítás

számlázási adatok*

számlakiállítás

jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) a számviteli jogszabályok alapján

új jelszó

jelszómódosítás

önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

bejelentkezés időpontja*

azonosítás, bizonyítás

bejelentkezés során használt IP cím*

későbbi bizonyítás

módosítások időpontja*

későbbi bizonyítás

 

 

Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.       Érintett bejelentkezik a webhelyre, majd kiválasztja a „Felhasználói adatok kezelése” menüpontot.

b.      Az adatokat megadja vagy módosítja, majd elmenti.

c.       Az adatok a szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

Egyéb

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek

Automatizált adatkezelés, profilalkotás:

Nem történik.

 

                                                                         VI.            Kedvenc termék megjelölésével kapcsolatos adatkezelés

 

Bejelentkezést követően Önnek lehetősége van a webshopban elérhető bármely terméket kedvencnek jelölni és a kedvenceit egy felületen megjeleníteni. Ez adatkezelés szempontjából azt jelenti, hogy az Ön bejelentkezés során megadott adataival összekapcsolásra kerül a kedvencnek jelölt termék azonosítója.

 

Az áttekinthetőséget elősegítendő, a kedvenc termék megjelölésével kapcsolatos adatkezelés részleteiről az alábbi táblázat ad részletes felvilágosítást.

 

Kedvenc termék megjelölésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

Termékek közül az érintett számára legtetszetősebb termékek megjelölése és ezek egy felületen történő megjelenítése, így az ezek érintett által történő összehasonlítása, illetve az ezek közül történő megrendelés egyszerűbbé válik.

Érintettek:

Minden természetes személy, aki a bejelentkezés során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított.

Forrás:

érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

bejelentkezés adatai*

felhasználó azonosítása

önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

 

 

kedvenc törléséig

 

a termék termékpalettáról történő törléséig

 

regisztráció törléséig

kedvencnek jelölt termék azonosítója*

termék azonosítása

Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.       Érintett bejelentkezik a webhelyre.

b.      Érintett a termék lapján kedvencnek jelöli azt, majd kiválasztja a „Kedvencek” menüpontot.

c.       A kedvencnek jelölt termékek egy felületen jelennek meg.

Egyéb

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek

Automatizált adatkezelés, profilalkotás:

Nem történik.

 

                                        VII.            Megrendelés webshopban történő leadása során megvalósuló adatkezelés

 

A megrendelés webshopban történő leadása úgy is megvalósulhat, hogy a regisztráció és bejelentkezés során kezelt személyes adatok összekapcsolásra kerülnek a megrendeléshez szükséges alábbi adatokkal, de a megrendelés történhet regisztráció és bejelentkezés nélkül is.

 

Az áttekinthetőséget elősegítendő, a megrendelés webshopba történő leadása során megvalósuló adatkezelés részleteiről az alábbi táblázat ad részletes felvilágosítást.

 

Megrendelés webshopban történő leadása során megvalósuló adatkezelés összefoglaló táblázata

Kiegészítő információ:

Amennyiben a webhelyen regisztrált, bejelentkezett, úgy a bejelentkezést követően Önnek lehetősége van a korábbi megrendeléseit egy felületen megjeleníteni a „Rendelések” menüpontra történő kattintással.

Cél:

Megrendelés leadása, annak teljesítése

Érintettek:

Minden természetes személy, aki a megrendelés (vagy a felhasználói fiók) adatai alapján beazonosítható, beazonosított

Forrás:

érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

regisztráció és bejelentkezés adatai*

érintett azonosítása és kapcsolattartás

megállapodás teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja)

 

számviteli előírások alapján 8 évig

regisztráció és bejelentkezés hiányában a webshopban megadott számlázási adatok (név, cím)*, kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím)*, szállítási adatok (név, cím),

termék(ek)  adatai* (megnevezés, azonosító, mennyiség)

megrendelés

számlázási adatok*

számlázás, mint jogi kötelezettség teljesítése

jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja)

fizetési mód kiválasztása*

fizetés

megállapodás teljesítése GDPR 6. cikk (1) b) pontja)

technikai adat: ÁSZF elfogadásának jelzése, időpontja*

későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) , amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

technikai adat: megrendelés elküldésének időpontja*

technikai adat: adatkezelési tájékoztatás elfogadásának jelzése, időpontja*

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

technikai adat: megrendelés során használt IP cím*

Hogyan történik az adatkezelés?

Érintett a webhely egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

Az adatok összekapcsolásra kerülnek a felhasználói fiók létrehozása során kezelt adatokkal, amennyiben érintett fiókkal rendelkezik és abba bejelentkezik.

A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el

A megrendelés adatai az erre a célra szolgáló rendszerben automatikusan rögzítésre kerülnek.

Egyéb információk:

A *-gal jelölt adatok az adatkezeléshez (megrendeléshez) szükségesek.

Adattovábbítás:

Az Adatkezelő szerződött partnere a kiszállítások végrehajtása érdekében a kiszállításhoz szükséges adatokat (név, cím, telefonszám) megkapja.

 

Amennyiben Ön a SimplePay fizetési módot választja, úgy az alábbi adatokat az Adatkezelő átadja az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó számára a fizetés lebonyolítása érdekében:

 

Név

Email cím

Telefonszám

Számlázási cím

Fizetendő összeg

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja, valamint annak további részletei a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

 

                                           VIII.            Porcelánfestő-kurzusra történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Önnek lehetősége van a porcelánfestő-kurzusra jelentkezni, amely során személyes adatok megadására van szükség.

 

Az áttekinthetőséget elősegítendő, a porcelánfestő-kurzusra történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés részleteiről az alábbi táblázat ad részletes felvilágosítást.

 

Porcelánfestő-kurzusra történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

jelentkezés a porcelánfestő-kurzusra és az ezzel kapcsolatos kapcsolattartás

Érintettek:

Minden természetes személy, aki porcelánfestő-kurzusra történő jelentkezés során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított.

Forrás:

érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

résztvevő azonosítása, megszólítása, számlázás

megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) tekintettel arra, hogy a kurzusra jelentkezéssel és annak megtartásával megállapodás jön létre az érintett és az Adatkezelő között.

 

Az adat a számlára is rákerül, ezért e cél miatt jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) is a jogalap.

amennyiben számla nem került kiállításra, mert idő közben a jelentkezést visszavonta az érintett, a visszavonásig

 

amennyiben számlakiállítás történt, úgy 8 évig a számviteli törvény előírásai alapján

cím*

számlázás

telefonszám*

kapcsolattartás

megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) tekintettel a fentiekre.

jelentkezés visszavonásáig, vagy a kurzus végéig

e-mail cím*

kapcsolattartás

választott időpont*

kurzus szervezése

választott dekor*

fizetés módja*

fizetés, számlázás előkészítése

technikai adat: jelentkezés időpontja*

későbbi bizonyítás

Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.       Jelentkezési lapot tölt ki és juttat el az Adatkezelőhöz.

b.      Adatkezelő az adatokat feldolgozza, a kurzus megtartására előkészül, számlát állít ki.

Egyéb

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek

Automatizált adatkezelés, profilalkotás:

Nem történik.

 

                                            IX.            Csoportos idegenvezetésre történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Önnek lehetősége van a csoportos idegenvezetésre jelentkezni, amely során személyes adatok megadására van szükség.

 

Az áttekinthetőséget elősegítendő, a csoportos idegenvezetésre történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés részleteiről az alábbi táblázat ad részletes felvilágosítást.

 

Csoportos idegenvezetésre történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

jelentkezés a csoportos idegenvezezésre, és az ezzel kapcsolatos kapcsolattartás

Érintettek:

Minden természetes személy, aki a csoportos idegenvezetésre történő jelentkezés során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított.

Forrás:

érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

egyéni jelentkező neve*

résztvevő azonosítása, megszólítása, számlázás

megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) tekintettel arra, hogy az idegenvezetésre jelentkezéssel és annak megtartásával megállapodás jön létre az érintett és az Adatkezelő között.

 

Az adat a számlára is rákerül, ezért e cél miatt jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) is a jogalap.

amennyiben számla nem került kiállításra, mert idő közben a jelentkezést visszavonta az érintett, a visszavonásig

 

amennyiben számlakiállítás történt, úgy 8 évig a számviteli törvény előírásai alapján

szervező neve*

szervező azonosítás, megszólítás

egyéni jelentkező címe*

számlázás

adószám

számlázás

jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) a jogalap

egyéni jelentkező telefonszáma*

kapcsolattartás

megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), nem természetes személy szervező képviselője, kapcsolattartója esetén a kapcsolattartási célú jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

jelentkezés visszavonásáig, vagy az idegenvezetés végéig

szervező telefonszáma

egyéni jelentkező e-mail címe*

szervező e-mail címe

létszám

idegenvezetés szervezése

megállapodás teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b)

idegenvezetés nyelve*

választott időpont*

fizetés módja*

fizetés, számlázás előkészítése

 

technikai adat: jelentkezés időpontja*

későbbi bizonyítás

 

Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.       Érintett adatokat juttat el az Adatkezelőhöz.

b.      Adatkezelő az adatokat feldolgozza, az idegenvezetés megtartására előkészül, számlát állít ki.

Egyéb

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek

Automatizált adatkezelés, profilalkotás:

Nem történik.

 

                                                                                      X.            Előfizetői megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Önnek lehetősége van a Herend Herald c. lapra előfizetni, amely során személyes adatok megadására van szükség.

 

Az áttekinthetőséget elősegítendő, az előfizetői megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés részleteiről az alábbi táblázat ad részletes felvilágosítást.

 

Előfizetői megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

az előfizetői megrendelés lehetővé tétele, illetve teljesítése

Érintettek:

Minden természetes személy, aki az előfizetői megrendelés során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított.

Forrás:

érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

megrendelő neve* (cégnév)

előfizető azonosítás,

megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja)

 

Az adat a számlára is rákerül, ezért e cél miatt jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) is a jogalap.

amennyiben számla nem került kiállításra, mert idő közben az előfizetői megrendelést visszavonta az érintett, a visszavonásig

 

amennyiben számlakiállítás történt, úgy 8 évig a számviteli törvény előírásai alapján

telefonszám*

kapcsolattartás

megállapodás teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja)

e-mail cím*

cím*

számlakiállítás, kiszállítás (postázás)

megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja)

 

Az adat a számlára is rákerül, ezért e cél miatt jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) is a jogalap.

előfizetés részletei (szám, nyelv, megjegyzés)

számlázás, előfizetés teljesítése

megállapodás teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja)

technikai adat: üzletszabályzat, adatkezelési tájékoztató elfogadásának jelzése, időpontja

későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.         Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, így a weboldalon keresztül elküldi az előfizetői megrendelését az Adatkezelő részére.

b.        Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza.

c.         Az Adatkezelő a megrendelést az erre rendszeresített nyilvántartási rendszerben rögzíti.

d.        Az Adatkezelő, amennyiben az előfizetői megrendelést elfogadja, az érintettet megadott elérhetőségén keresztül írásban (elektronikus úton), vagy a helyszínen szóban értesíti a megrendelés elfogadásáról (visszaigazolás). Az értesítés a megrendelés visszaigazolása, amely tartalmazhat a teljesítésre vonatkozó további információkat is.

e.         Az Adatkezelő, amennyiben a megrendelést pontosítani szükséges, úgy az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép.

Egyéb

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek

Automatizált adatkezelés, profilalkotás:

Nem történik.

 

                                                                                          XI.            Asztalfoglalás során megvalósuló adatkezelés

 

Önnek lehetősége van asztalt foglalni az Adatkezelő éttermébe, amely során személyes adatok megadására van szükség.

 

Az áttekinthetőséget elősegítendő, az asztalfoglalás során megvalósuló adatkezelés részleteiről az alábbi táblázat ad részletes felvilágosítást.

 

Asztalfoglalás során megvalósuló adatkezelés adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

asztalfoglalás az Adatkezelő éttermében és az ezzel kapcsolatos kapcsolattartás

Érintettek:

Minden természetes személy, aki az asztalfoglalás során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított.

Forrás:

érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

azonosítás, megszólítás

önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

 

telefonszám*

kapcsolattartás

megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) tekintettel a fentiekre.

jelentkezés visszavonásáig, vagy a kurzus végéig

e-mail cím*

kapcsolattartás

választott időpont*

kurzus szervezése

technikai adat: asztalfoglalás időpontja*

későbbi bizonyítás

Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.       Érintett eljuttatja a fenti adatokat az Adatkezelőhöz.

b.      Adatkezelő az adatokat feldolgozza, az asztal(oka)t lefoglalja, vagy visszautasítja a foglalást..

Egyéb

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek

Automatizált adatkezelés, profilalkotás:

Nem történik.

 

 

 

           XII.            Közösségi oldalakon történő kapcsolatfelvétel és más interakció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelő elérhető a facebook.com oldalon (https://www.facebook.com/Herendporcelan), Instagram-on (https://www.instagram.com/herendporcelain/) és youtube-on (https://www.youtube.com/channel/UCLvGftPUuKC3il78gbaSYsw)

Önnek lehetősége van a közösségi oldalakon keresztül is kapcsolatatot felvenni az Adatkezelővel, valamint egyéb, a közösségi oldal által lehetővé tett interakciókat végezni. Ezek során adatkezelés történik.

 

Az áttekinthetőséget elősegítendő, a közösségi oldalakon kapcsolatfelvétel és más interakció során megvalósuló adatkezelés részleteiről az alábbi táblázat ad részletes és összefoglaló felvilágosítást.

 

Közösségi oldalakon történő kapcsolatfelvétel és más interakció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

az érintett részéről a közösségi oldal felületén történő kapcsolatfelvétel elősegítése, válaszadás

Érintettek:

Minden természetes személy, aki a közösségi oldal felületén megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított

Forrás:

érintettek

Kiegészítő információ:

Adatkezelő érintett alább meghatározott adatai közül kizárólag azokat kezeli, amelyek az adott kapcsolatfelvétel és/vagy más interakció megvalósulására tekintettel valóban szükségesekk.

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

publikus név*

azonosítás, megszólítás

önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

cél megvalósulásáig, vagy hamarabb, érintett kérésére történő törlésig, hozzájárulás visszavonásáig

 

publikus e-mail cím

kapcsolattartás, amennyiben szükség van rá

publikus telefonszám

tárgy

üzenet tárgya (ha elérhető a közösségi oldalon)

üzenet*

üzenet, kapcsolatfelvétel

közösségi oldal szerinti egyéb interakció (követés, like-olás, megosztás, stb.)

közösségi oldal adott funkciójának használata

kapcsolódó technikai adat: beküldés időpontja*

későbbi bizonyítás

Megjegyzés:

A facebook.com és instagram.com oldalon megvalósuló adatkezelések kapcsán az oldalakat üzemeltető Meta Ireland Limited  (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) közös adatkezelőnek minősül a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt-vel. A Meta elsősorban a közös adatkezelés kapcsán az oldalelemzések adatait kezeli. A kapcsolattartásra kijelölt adatkezelő a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. lesz.

 

A Meta adatkezelési központját a következő linkeken érheti el:

Itt és a https://privacycenter.instagram.com/ oldalon

Itt lehet az adatvédelmi beállításokat is módosítani.

 

A youtube.com adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/

 

Amennyiben a közösségi oldalon történő kapcsolatfelvétel már létrejött megállapodás teljesítése kapcsán valósul meg, úgy természetes személy partner esetén az adatkezelés jogalapja a megállapodás teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), vagy nem természetes személy partner képviselőjének, kapcsolattartójának adatainak kezelése esetén jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). Ekkor a tárolási idő a jogviszony megszűnését követő 5 év (polgári jogi elévülési idő).

 

Amennyiben a közösségi oldalon történő kapcsolatfelvétel fogyasztói panaszként értelmezhető, úgy az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja). Ekkor a tárolási idő 5 év jogszabály rendelkezése alapján.

Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.       Érintett a közösségi oldal meghatározott felületén keresztül kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy ha érintett a közösségi oldal egyéb funkcióit használja, úgy az Adatkezelő értesül az érintett Adatkezelői oldallal kapcsolatos interakciójáról (pl. bekövetés), annak időpontjáról, és az érintett publikussá tett adatairól.

Egyéb

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek

Automatizált adatkezelés, profilalkotás:

Adatkezelő részéről nem történik.

 

A közösségi oldalt üzemeltető részéről történhet, amelyről a közösségi oldal üzemeltetője tud részletes tájékoztatást nyújtani.

 

         XIII.            Álláshirdetésre vagy jelentkezői adatbázisba e-mail-en keresztül  történő jelentkezés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

Ön közzétett álláshirdetésre vagy álláshirdetés nélkül, jelentkezői adatbázisba történő jelentkezés céljából önéletrajzot és más csatolmányt küldhet e-mail-ben az Adatkezelő számára, amely adatkezeléssel jár.

 

Az Adatkezelő mindig a legmegfelelőbb jelöltet igyekszik megtalálni, tekintet nélkül a jelölt faji és etnikai hovatartozására, politikai beállítottságára, vallására vagy filozófiai meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségére vagy szexuális életére.

 

Kérjük, ne küldjön részünkre olyan önéletrajzot, motivációs levelet vagy más mellékletet, amely a fenti személyes adatok különleges kategóriájába eső adatot, vagy a következők valamelyikét vagy mindegyikét tartalmazza: fénykép, érdeklődési kör, hobbi, egyéb olyan adat, amely nem releváns a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából. 

 

Továbbá arra kérjük, hogy ne osszon meg velünk semmilyen az előző, vagy jelenlegi munkahelyével kapcsolatos üzleti titkot vagy vállalati információt.

 

Az áttekinthetőséget elősegítendő, az álláshirdetésre vagy jelentkezői adatbázisba e-mail-en keresztül történő jelentkezés során megvalósuló adatkezelés részleteiről az alábbi táblázat ad részletes felvilágosítást

 

Álláshirdetésre vagy jelentkezői adatbázisba e-mail-en keresztül  történő jelentkezés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

Az adatkezelés célja:

meghirdetett állásra történő jelentkezés lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

 

adatbázisba történő jelentkezés jelentkezés (álláshirdetés nélkül)

 

Ebből a célból az adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek

Érintettek:

Minden természetes személy, aki az álláshirdetésre vagy adatbázisba történő jelentkezés során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított

Forrás:

érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

azonosítás, megszólítás

önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

 

 

pozíció betöltéséig (cél megvalósulásáig), vagy hamarabb, érintett kérésére történő törlésig, hozzájárulás visszavonásáig,

 

adatbázisba történő jelentkezés esetén a hozzájárulásban megadott határidőben, ha külön ilyet nem ad meg az érintett jelentkezése során, úgy a jelentkezéstől számított maximum 2 évig kezeli az adatokat az Adatkezelő.

 

e-mail cím*

kapcsolattartás

adott pozíció vagy pozíció nélkül, adatállományba történő jelentkezés ténye*

pozíció betöltése, vagy adatbázisba jelentkezés

önéletrajz és más csatolmány releváns adatai*

elbírálás, kiválasztás

kapcsolódó technikai adat: beküldés időpontja*

későbbi bizonyítás

Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.       Érintett e-mail-ben megküldi önéletrajzát és más, releváns csatolmányt az Adatkezelő számára.

b.      Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony létrehozásának feltételeivel (ha kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés), és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket interjúra hívja be. Ha nem kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés, az Adatkezelő az adatokat adatbázisba menti le.

c.       A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben az alkalmasság felmérésével folytatódik.

d.      A kiválasztás esetén, ha az érintett jelentkező olyan pozíciót tölt be, amely kapcsán az erkölcsi alkalmasság releváns, az érintett hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be. A kiválasztás folyamata az érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha az adott pozícióra jelentkező érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték. 

e.       Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kérheti a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezés céljából, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott.

f.       Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

g.      Adatkezelő a tárolási idő elteltével az adatokat megsemmisíti.

Egyéb

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek.

Automatizált adatkezelés, profilalkotás:

Nem történik.

 

                                                                                                                                              XIV.            Sütikezelés

 

Sütik, vagy más néven, cookie-k

A sütik apró, IT-adatokat tartalmazó szövegfájlok, melyek a Webhely megfelelő működéséről gondoskodnak. A végponti eszközök tárolják őket. A fájlok felismerik az eszközt, és a preferenciáihoz igazítják a Webhely megjelenését. A sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy bejelentkezzen a Webhelyre, és a funkciók zavartalan működését is ezek biztosítják.

A süti beállításait a láblécben felugró ablakban található menüpontban módosíthatja.

 

Cookie típusok jellemzői

 

Nélkülözhetetlen cookie-k / Funkcionális cookie-k

Ezek szükségesek az oldal funkcióinak biztosítására – például belépés, webshop kosár… stb.

A funkcionális cookiek tiltásával az oldal bizonyos funkciói nem fognak megfelelőképpen működni.

 

Teljesítmény cookie-k

Az oldal használatáról gyűjtenek információt, illetve a felhasználó tevékenységéről. Személyes azonosításra nem alkalmasak, de információt szolgáltatnak a böngésző típusáról, a monitor felbontásáról, a weboldal bejárásának módjáról. Céljuk, hogy olyan adatokat szolgáltassanak a weboldal tulajdonosának, amelyekkel az oldal működését, minőségét javíthatják.

 

Reklámcélú cookie-k

Céljuk, hogy a weboldalon megjelenő reklámok minél inkább a látogató igényeihez és érdeklődéséhez igazodjanak. Ilyen cookie-kat csak azok az oldalak szolgáltatnak, amiken reklámok jelennek meg.

 

A cookie-k törlése

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem, sütiket engedélyezni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Ön nem lesz képes weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

 

Cookiek tiltása

A cookie-kat a böngésző hozza létre, és tárolja, így a böngészőn belül van lehetőség a tiltásukra. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy a tiltott cookiekkal a megszokott weboldalaknál megvan az esély, hogy nem fognak megfelelően működni.

A cookie-k letiltására vonatkozó információkat keresse a böngészője Súgójában.

 

A weboldalon alkalmazott sütikről a webhelyen elérhető sütitájékoztató és beállító felület ad részletes felvilágosítást.

 

                                                                                                                                        XV.            Az érintett jogai

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai vagy e-mail-es elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

Előfordulhat, hogy a weboldal szolgáltatásai és funkciói a jövőben megváltoznak, ennek megfelelően az Adatkezelési tájékoztatót is módosíthatja az Adatkezelő. A tájékoztató újabb verzióit szintén a weboldalon teszi közzé. A fenti dokumentum tájékoztató jelleggel készült. A benne foglaltak utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2022. 08. 22.

 

 

Dr. Simon Attila

Vezérigazgató

Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.